• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Åbengtshöjden

Vägbeskrivning

Åbengtshöjden är ett naturreservat beläget i kommunen Filipstad i Värmlands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 31 augusti 2001. Reservatet sträcker sig över en yta av 441 hektar, varav 439 hektar är land och 1 hektar är vatten. Skogen täcker 391 hektar av området.

Reservatet är en del av ett kulturlandskap med en intressant skogshistoria. Under en lång tid har området brukats av människor och skogen har vid flera tillfällen beskattats hårt. Trots det har flera arter lyckats överleva på sluttningarna av Åbengtshöjden.

Efter att kolvedshuggningarna upphörde 1950 har skogsområdet lämnats orört och spår av tidigare skoglig markanvändning har bevarats. Den biologiska mångfalden har också bestått, delvis tack vare områdets topografi med svåråtkomliga partier i branter och storblockig terräng, men också på grund av skogsbruket som har bedrivits i småskaliga former med varierande intensitet över tiden. En annan faktor som bidrar till biologisk mångfald är den höga mark- och luftfuktigheten i området.

Reservatet har flera anordningar för besökare, såsom information, parkering och en eldstad. Det bildades för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i ett naturområde med naturskogar och våtmarker. Åbengtshöjden ingår också i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.