• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Äng

Vägbeskrivning

I Ängs naturreservat finns det en parkering och information tillgänglig för besökare. Området har stora geologiska naturvärden och är ett betydelsefullt närströvområde. Vegetationen i området består av tallskog med inslag av lövträd och tätare partier av gran.

Fornlämningsområdet är också av stor betydelse i Äng. Här kan man se en randbildning från den mellansvenska israndzonen som anses representera ett omkring 800-årigt stillestånd i inlandsisens tillbakaryckning med början från omkring 11 000 år sedan. Grusälvsdeltat omges av två randmoräner på båda sidor om Lilla Le. Hela Eds samhälle vilar på den mäktiga grusavlagringen.

Sjön Stora Le utfyller idag den markerade sprickdalen där isälvslagringen finns. Detta område anses vara av stor betydelse för den biologiska mångfalden och har skyddats som ett naturreservat för att bevara dess värdefulla natur och kulturella arv.