• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ängelholm

Vägbeskrivning

I Östergötlands län, närmare bestämt i kommunen Valdemarsvik, ligger det vackra naturreservatet Ängelholm. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län och skapades den 7:e januari 1969. Det täcker en yta på hela 907 hektar, varav 93 hektar är landyta, 814 hektar är vatten och 50 hektar är skog.

Ängelholms naturreservat är beläget i centrala Gryts skärgård och utgör en mycket typisk del av mellanskärgården. Reservatet består av flera holmar, inklusive Ramsholmen, Skrocksholm, Lång­holmen och Slingerholmen, samt ett 20-tal mindre holmar och skär. Under sommaren är de kala klipporna på holmarna attraktiva för bad och solbad.

Skogen på Rams­holmen är urskogsliknande och även övriga holmar visar små ingrepp i skogen under senare tid. Kräppelholmarna är fågelskär med en stor koncentration av häckande sjöfåglar, och även andra skyddsvärda fågelarter kan förekomma i området.

I den östra delen av reservatet ligger öar som till övervägande del består av hällmarker med stallskog. Men i svackor med djupare jordlager växer ek och lind. Öarna är oftast mycket kuperade, men undantag finns som den flacka Ängholmen. Ängholmen och Hässelö är till stora delar lövskogsbevuxna och betespräglade, och spår av äldre slåtterytor finns även på flera av de andra öarna.

De flesta beskogade öarna är relativt opåverkade av skogsavverkningar, men små huggningar till husbehov har utförts på de större öarna. Ängelhoms naturreservat består av två delområden på olika fastigheter och med separata beslut och skötselplaner. Reservatet ingår som del av Natura 2000-området S:t Anna och Gryts skärgårdar.