• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Aplagårdsskogen

Vägbeskrivning

Aplagårdsskogen är ett naturreservat som ligger i Tidaholm kommun i Västra Götalands län. Reservatet är 31 hektar stort och består helt av landyta. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades den 21 december 2010.

Reservatets naturvärden är knutna till de fuktiga lövsumpskogarna och källflödena som finns i två dalgångar. På grund av de många källorna är marken ständigt våt och har dålig bärighet. Denna miljö har inte påverkats nämnvärt av skogsbruk och hyser därmed höga naturvärden. I området dominerar al, glasbjörk och gran, men det finns även inslag av ek, ask och sälg. Den fuktiga miljön ger goda förutsättningar för en rik moss-, lav- och kärlväxtflora. Missne, dvärghäxört, kärrfibbla och skärmstarr är några av växtarterna som finns här. Den rödlistade dunmossan är också vanlig i området.

På platån återfinns ett talldominerat åsparti samt flera stora granplanteringar. Dessa planteringar ska omvandlas till lövskog för att öka områdets naturvärden på sikt.

I Aplagårdsskogen finns det en informationsanordning för besökare som vill lära sig mer om naturreservatet och dess unika miljö.

Information