• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Åsabackarna

Vägbeskrivning

Åsabackarna är ett naturreservat beläget i kommunerna Boxholm och Mjölby i Östergötlands Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län och skapades den 18 oktober 1991. Med en landyta på 33 hektar består Åsabackarna av 26 hektar skog och är ett mycket varierat naturreservat med både kalktorräng, kalkkärr, barrblandskog och sumpskog.

Det kuperade och kulliga landskapet formades av den senaste inlandsisen för ungefär 10 000 år sedan. Stora mängder sand och grus avlagrades i form av kullar och åsar i landskapet kring Åsabackarna. Isblock bröts loss och blev stående på platsen och sänkor i terrängen bildades där blocken legat, vilket kallas dödisgropar.

Åsabackarna har en rik torrängsflora med växter som backsmultron och brudbröd. På våren blommar backsipporna rikligt och mot sommaren börjar solvändan lysa i backarna. Det rosafärgade puktörnet är en intressant sydlig växt. Många dagfjärilar lever i blomsterprakten, varav flera är ovanliga och skyddsvärda.

Åsabackemyren med omgivande källflöden är en värdefull och ovanlig naturmiljö med typiska kalkkärrsväxter som majviva, blodnycklar och axag. Dessutom förekommer många sällsynta mossor, exempelvis dunmossa. På rikkärret Nyhemsmyren finns dessutom flera mycket speciella landsnäckor.

Flera bäckar rinner fram här och över en utav dem går en gammal stenbro. Det är en rest av den gamla vägen mellan Rinna och Väderstad. Den så kallade Storgårdsåsen, även kallad Väderstadåsen, löper i nord-sydlig riktning. Här växer främst tall och växtligheten på marken är präglad av den kalkhaltiga jorden.

Besökare i Åsabackarna bör vara uppmärksamma på att det finns döda stående granar i reservatet. Granarna har angripits av granbarkborre vilket gör att dessa träd lätt blir spröda och kan gå av. Var försiktig. Reservatet har även anordningar som information, parkering och rastplats för besökare.

Information
Parkering
Rastplats