• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bäveån nedre

Vägbeskrivning

Bäveån nedre är ett naturreservat beläget i kommunen Uddevalla i Västra Götalands Län. Reservatet, som förvaltas av Uddevalla kommun, har en yta på 69 hektar, varav 62 hektar utgörs av land och 7 hektar av vatten. Skog täcker 35 hektar av reservatet.

Bäveån är ett vattendrag som rymmer många intressanta miljöer. Delar av dess nedre flöde är skyddat som naturreservat och utgör ett populärt strövområde för invånarna i Uddevalla och för ornitologiskt intresserade. Området har också betydelse för långväga vandrare eftersom Bohusleden passerar genom det.

Bäveån utgjorde tidigare en trång passage mellan Västerhavet och Östersjöbäckenet och området utgör en del av det gamla Uddevallasundet. Skalinblandningen i jorden är påfallande och har lett till omfattande täktverksamhet. Som en följd av detta har två småsjöar skapats i den östra flacka delen av reservatet i nära kontakt med åfåran. Sjöarna och de omgivande kärrmarkerna har högt värde för näringssökande fågel.

I väster passerar ån genom en trång kanjonliknande dal, som är mycket sevärd. En stig löper längs sydsidan av vattendraget. Sjön Surveln, som ligger strax norr om reservatet, är känd som lokal för den i länet ytterst sällsynta gotlandsagen.