• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bergnäsudden

Vägbeskrivning

Bergnäsudden är ett naturreservat som skapades den 26 juli 2010 och förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Reservatet ligger i kommunen Kalix i Norrbottens län och har en total storlek på 237 hektar.

Av dessa 237 hektar består 211 hektar av landyta och 26 hektar av vatten. Reservatet består främst av barrskogar som växer bland tjärnar, berghällar och klapperstensfält. I västra delen av området finns flera tjärnar insprängda i skogsmarken, medan området i öster sluttar ner mot Kamlungträsket som är en del av Kalixälven.

I området förekommer flera hotade arter, speciellt i de partier där de rejäla lövträden växer. Skogen i västra delen av området domineras av tallträd medan sluttningen närmast älven består av barrblandskogar med mycket lövträd som björk, asp och sälg. En del träd i området har spår efter brandskador, vilket har skapat värdefulla områden med bitvis rejäla lövträd som är mycket viktiga ur naturvårdssynpunkt.

Det finns flera fornlämningar i Bergnäsudden naturreservat, bland annat tre boplatser och en synlig plats för redskapstillverkning. Med sin frodiga skogsmark och fina barrskogar är Bergnäsudden ett viktigt område för naturvård och rekreation.