• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bergvattsdalen

Vägbeskrivning

Bergvattsdalen är ett naturreservat beläget i kommunen Årjäng i Värmlands län. Reservatet täcker en yta på 24 hektar och förvaltas av Länsstyrelsen i Värmland. Det skapades den 23 april 2003 för att bevara och skydda gammal granskog med rikligt med liggande torrträd, senvuxna träd och hänglavar.

Den dominerande skogen är över 100 år gammal och sträcker sig över ett höjdområde med tre nord-sydgående sprickdalar. Här finns också tall på höjderna och asp, björk och rönn längs sluttningarna. I sprickdalarna växer björk och klibbal och det finns intressanta mossor, lavar och ormbunkar på de västvända lodytorna.

Bergvattsdalen ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. Reservatet är ett viktigt område för bevarande och vård av gammal och lövrik granskog med gott om död ved samt arter som är knutna till dessa livsmiljöer. Besökare kan ta del av information om området på plats.

Information