• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Björka lertag

Vägbeskrivning

I dag är Björka lertag ett viktigt område för fågellivet i Kumla kommun. Reservatet ligger i Örebro Län och förvaltas av Kumla kommun sedan det skapades den 8 april 1997. Reservatets totala storlek är 33 hektar, varav 4 hektar utgörs av skog.

Björka lertag är en gammal lertäkt som har blivit en viktig plats för många fågelarter. Under senare delen av 1800-talet dikades stora delar av Närkeslätten ut och torrlades vilket ledde till att många av områdets sankmarker och mindre sjöar försvann. Men i Björka lertag har fåglarna hittat tillbaka tack vare att området har blivit en viktig häckningsplats och rastplats för många arter.

Reservatet består främst av landyta och är ett av Kumla kommuns mest värdefulla områden för biologisk mångfald. Det är därför viktigt att bevara och skydda området för att säkerställa att de olika arterna kan fortsätta att leva och frodas där.