• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Brännan

Vägbeskrivning

Brännan är ett naturreservat beläget i Årjängs kommun i Värmlands Län. Reservatet är 154 hektar stort, varav 146 hektar består av landyta och 8 hektar av vatten. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 25 juni 2002.

I Brännan finns naturskogsartad granskog och skog med olika grad av brandpåverkan, från färska brandfält till äldre brännor. Området består av en mångfald av olika biotoper, såsom gamla granskogar, sumpskogar, våtmarker, brandfält, kalhyggen, äldre tallskogar och ungskogar.

Besökare kan vandra över brandfälten från 2017 och 1997 längs en vandringsled som har informationsskyltar. Det finns också anordningar för information och parkering.

Brännan har genomgått fyra bränningar och den senaste bränningen gjordes den 29 juni 2017. Bränder är en naturlig del av skogslandskapet och en viktig förutsättning för skogens biologiska mångfald. Många arter är beroende av de livsbetingelser som bränder skapar. Eftersom bränder i det moderna skogslandskapet har minskat kraftigt så är många av dessa arters existens hotade. Därför är naturvårdsbränning en angelägen skötselmetod.

Reservatet ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. EU:s Life-Nature-fond har delfinansierat information och skydd av detta Natura 2000-område. Brännan bildades för att bevara, vårda och återskapa brandpräglad skog i olika successionsstadier.

Information
Parkering