• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Brattfors brandfält

Vägbeskrivning

Brattfors brandfält är ett naturreservat som ligger i kommunen Filipstad, i Värmlands län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län, skapades år 2001 och har en storlek på 80 hektar.

Av de 80 hektar består 76 hektar av landyta och 4 hektar av vatten. Inom reservatet finns även 42 hektar skog, som efter en brand som inträffade sommaren 1992 har återhämtat sig och är nu en viktig ekologisk faktor i området.

Före branden bestod skogen av tallskog med lingonris och olika lavar på marken. Skogen var normalt skogsbrukad och träd varierade i ålder från ungefär 10 till 80 år. Efter branden har självföryngringen av tallplantor varit betydande, men även yngre lövträd som vårtbjörk och sälg förekommer.

Brattfors brandfält har ett stort allmänekologiskt värde och är en del av EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. Reservatet bildades för att bevara ett brandfält och låta dess karaktäristiska vegetation och djurliv utvecklas fritt utifrån områdets naturliga förutsättningar.

Genom den moderna brandbekämpningen samt kulturskogarnas ringa benägenhet att fatta eld har brandpåverkad skog blivit ett mycket ovanligt inslag i skogslandskapet. Därför har Brattfors brandfält en stor betydelse för att bevara en mosaik av livsmiljöer i landskapet med ytor som brunnit vid olika tillfällen och därför kommit olika långt i tillväxt, omväxlande med områden som undgått elden.