• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Dansarebacken

Vägbeskrivning

Dansarebacken är ett naturreservat beläget i Värmlands Län, Karlstads kommun. Det skapades av Länsstyrelsen i Värmlands län den 19 oktober 2011 och täcker en yta på 8 hektar. Området består av 8 hektar landyta och 8 hektar skog, och förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län.

Naturreservatet består av två geografiskt åtskilda delområden, med en avstånd på cirka 160 meter mellan dem. Det större området beläget vid Västra Örtens östra strand, utgörs av en brant sydvästsluttning med lövrik grandominerad barrblandskog. I området finns tall och gran, samt gamla aspar och björkar som är insprängda i beståndet. Här finns också gott om grov död ved av gran och björk, samt rötlågor och vindfällen i olika nedbrytningsstadier.

Det mindre delområdet i öster utgörs av en åkerholme omgiven av igenväxande kulturmark. Dungen domineras av asp med inslag av gran, björk och sälg. Flera gamla, grova aspar med hackmärken efter hackspettar och bohål finns i delområdet.

Naturreservatet är hemvist för ovanliga och sällsynta arter knutna till lövrik barrblandskog och lövskog. Dansarebacken bildades för att bevara biologisk mångfald samt att bevara och återskapa värdefulla naturmiljöer med dess flora och fauna. Syftet är också att stödja möjligheter till naturupplevelse och friluftsliv.

I naturreservatet finns anordningar för information om områdets flora och fauna. Dansarebacken ingår i det europeiska nätverket av skyddsvärd natur, Natura 2000, och utgör en del av Natura 2000-området Storområdet Örten.