• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Deletjärnsåsen

Vägbeskrivning

I kommunerna Eda och Årjäng i Värmlands Län ligger naturreservatet Deletjärnsåsen. Reservatet är 50 hektar stort och består av 46 hektar skog och 4 hektar annan mark. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 8 februari 1999 för att bevara en lövbränna med inslag av våtmarker, bergbranter och brandrefugiala miljöer.

Området karaktäriseras av en markant sprickdal, Gårdalen, i nordostlig - sydvästlig riktning och öster därom en höjdrygg, Deletjärnsåsen, vars krön ligger ca 250 m.ö.h. Terrängen är starkt kuperad med branter, lodytor och uppstickande berg. På Deletjärnsåsens södra del är skogen naturskogsartad med mycket död ved och ett högt inslag av lövträd, framförallt gammal grov asp.

I områdets fuktigare delar har det brunnit mer sällan. Brandprägeln i skogen är tydlig med brandljud och träd märkta av brand som finns spritt över området. Tillsammans med naturskogsbeståndens rikedom på lövträd antyder de ett landskap som präglats av brand. På avsnitt med berg i dagen och längs Deletjärnsåsens krön tar tallen över skogsbilden.

Området har både ett stort botaniskt och ett stort zoologiskt värde, då flera hotade arter, som finns i naturskog, lever här. I sprickdalens förlängning norrut finns ett flackt område med fuktig granskog, flera små kärr och en liten tallmosse. På de branta sluttningarna i Gårdalen är miljön mycket fuktig. Där växer en granskog med flera arter av vitmossa i bottenskiktet.

Deletjärnsåsen ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. EU:s Life-Nature-fond har delfinansierat information och skydd av detta Natura 2000-område. I reservatet finns anordningar för information om området och dess betydelse för naturen.

Information