• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Edeby

Vägbeskrivning

Edeby är ett naturreservat beläget i kommunen Forshaga i Värmlands län. Naturreservatet är förvaltat av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades 30/10/1987 för att bevara ett område med översvämningspåverkad lövskog invid Klarälven. Reservatet består av 28 hektar mark, varav 15 hektar utgörs av landyta, 12 hektar av vatten och 14 hektar av skog.

Naturreservatet är beläget på ett älvnäs med flera gamla älvvallar och våtmarker som bildats efter att älven successivt dragit sig västerut. Delar av näset översvämmas årligen vid Klarälvens höga flöden, vilket gör marken näringsrik och bevuxen med lövträd. Området har en rik flora och fauna, och besökare kan njuta av fågellivet i naturskogen på älvnäset.

Edeby naturreservat är en del av EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. År 2020 utökades reservatet med en värdekärna, där större delen av området domineras av lövträd. Tack vare den goda förekomsten av björk och asp bidrar området till en högre diversitet inom reservatet som helhet.

Besökare kan ta del av information om området och parkera på anordningarna som finns i naturreservatet. Edeby naturreservat är ett viktigt område för att bevara den biologiska mångfalden och det rika fågellivet i området.

Information
Parkering