• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Eknön

Vägbeskrivning

Eknön är ett naturreservat beläget i kommunen Söderköping i Östergötlands län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län, skapades den 15 maj 1995 och omfattar en yta av 738 hektar.

Reservatet består av 247 hektar landyta, 491 hektar vatten och 149 hektar skog. Eknön är känt för sin unika natur med rikedom av gammal ädellövskog och inslag av jätteträd. Ön är flack förutom några bergknallar i sydost och en långsträckt bergig udde i sydväst.

Naturen på ön är varierad med stora lövskogar på den lägre marken, barrskog i anslutning till bergknallarna och på sandmarkerna i väster. På de flacka stränderna finns strandängar och centralt på ön finns åkermarker.

Skogarna på ön är mycket speciella tack vare den stora förekomsten av mycket gamla träd och död ved. Eknön har stor betydelse för en rad rödlistade arter bland insekter, svampar och lavar samt fåglar.

Inom naturreservatet finns anordningar för information till besökare. Sammanfattningsvis är Eknön ett unikt naturområde med en varierad natur och höga naturvärden.