• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Fagerhult

Vägbeskrivning

Fagerhult är ett naturreservat som skapades av Länsstyrelsen i Kronobergs län den 4 juli 2020. Reservatet ligger i Ljungby kommun och omfattar en yta på 98 hektar. Av dessa är 84 hektar landyta och resten består av vatten.

Naturreservatet är beläget vid Målasjön och Lilla Helge å och består till stor del av ett gammalt odlingslandskap och skog. Lilla Helge å har sin startpunkt i sjön Tjurken och genom naturreservaten Målaskogsberg och Granhultsberget når den Fagerhult och de två Målasjöarna öster och väster om näset i reservatet.

Fagerhult är gammal jordbruksbygd på grönstenspåverkad mark och har mycket gemensamt med naturreservaten kring Möckeln. Här finns en blandning av ädellövträd och småbrutet landskap med åkrar, ängar och betesmarker.

Den kombinerade miljön av öppna gräsmarker med blommande örter omgivna av blommande träd och buskar skapar värdefulla miljöer för insekter som är beroende av pollen och nektar. I fuktiga partier finns sumpskogar och svämskogar med gamla lövträd och tallar som bildar skuggiga och våta miljöer som också är viktiga för många växter och djur.

Kombinationen av å, sjö, ädellövskog, sumpskog, svämskog och betesmark gör att Fagerhult rymmer en stor portion biologisk mångfald. Besökare kan spana efter mal längs åkanten eller korsa näset i den norra delen av reservatet genom en smal passage kantad av vide.

Fagerhults naturreservat är förvaltat av Länsstyrelsen i Kronobergs län och är ett viktigt område för bevarande av biologisk mångfald.