• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Färgensjöarnas naturreservat

Vägbeskrivning

Färgensjöarnas naturreservat är ett skyddat område beläget söder om Alingsås i Västra Götalands Län. Reservatet förvaltas av Västkuststiftelsen och skapades den 2 maj 2013. Med en areal på 705 hektar består reservatet av 224 hektar landyta, 481 hektar vatten och 172 hektar skog.

Reservatet är känt för sin vackra landskapsbild med utsikt över Färgen och dess skogbevuxna öar. Området omfattar värdefulla lövskogar, naturskogar, hagmarker och stränder vid sjöarna. Det finns också flera anordningar i reservatet, såsom information, parkering, eldstad, rastplats och vindskydd.

Lövskogarna i området är av särskilt högt naturvärde och innehåller flera hotade och missgynnade arter av skalbaggar och lavar knutna till ek. Sammanlagt är 27 rödlistade arter kända från området, inklusive flodkräfta, knärot, igelkottsvamp och lunglav. Bland mossor, lavar och kärlväxter finns också ett stort antal signalarter, såsom blåsippa, hässleklocka och vätteros.

Reservatet är också hem för en hägerkoloni på Stora Slättö sedan åtminstone 1930-talet. Stora och Lilla Färgen är relativt näringsfattiga sjöar med kortskottsväxter intill stränderna. Fiskfaunan inkluderar arter som öring, siklöja, nors, lake och pungräkan Mysis relicta.

Lilla Färgen fungerar som en vattentäkt som förser Alingsås tätort, Västra Bodarna och Hemsjö-Ingared med dricksvatten. I några av strandpartierna finns iordningställda stigar och grillplatser. Lilla Slättö är också en populär rastplats för kanotister.

Information
Parkering
Eldstad
Rastplats
Vindskydd