• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Fontin

Vägbeskrivning

Naturreservatet Fontin är en viktig del av Kungälvs närströvområde och är ett populärt utflyktsmål för människor som söker naturupplevelser. Det ligger i Västra Götalands Län och förvaltas av Kungälvs kommun. Reservatet skapades den 5 november 1993 och är 192 hektar stort. Av dessa är 188 hektar landyta och 4 hektar vatten.

Fontin består huvudsakligen av skog och är en varierad naturupplevelse med flera olika naturtyper som barrskog, blandskog, alkärr, bokskog och annan ädellövskog samt betesmark. Central inom området finns en mindre sjö, Svarte Mosse. För att underlätta besökarens upplevelse av reservatet finns flera anordningar såsom utsiktspunkter, informationstavlor, parkeringar, vindskydd, rastplatser, eldstad och parkering för rörelsehindrade.

Naturreservatet Fontin är en del av det svenska naturarvet och det är viktigt att bevara detta område för framtida generationer. Reservatet är ett viktigt område för det rörliga friluftslivet i Kungälv med sin vackra natur och närhet till staden.

Utsikt
Information
Parkering
Vindskydd
Rastplats
Eldstad
Parkering för rörelsehindrade
View this post on Instagram

A post shared by Platsen Kungälv (@platsenkungalv)