• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Geijersdalsmossen

Vägbeskrivning

Geijersdalsmossen är ett naturreservat som ligger i kommunen Filipstad i Värmlands län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län, skapades den 20 juli 1984 och har en storlek på 318 hektar.

Av dessa 318 hektar består 314 hektar av landyta medan de resterande 4 hektarna utgörs av vatten. Dessutom består reservatet av 58 hektar skog. I Geijersdalsmossen finns även en anordning för information.

Geijersdalsmossen är en stor, orörd gölmosse med sanddyner. Den till synes karga vildmarksmiljön har ett karakteristiskt fågelliv. Området är en del av Brattforshedens mäktiga randdelta som bildades vid inlandsisens avsmältning. Hela mossen vilar på sand, vilket inte minst märks på de flygsanddyner som sträcker sig över myrens södra delar.

Dynerna bildades då den plana deltaytan höjde sig över havets yta. Vinden kom då att påverka ytan och höga sanddyner bildades. Geijersdalsmossen är ett myrkomplex där största delen utgörs av mossar, medan övriga delar är kärr.

En får bara vatten från nederbörd, medan kärret står i kontakt med grundvattnet i marken. Få växtarter som lever på mossen är anpassade till mossens extremt näringsfattiga miljö. I kärren kan däremot en mera artrik och frodig vegetation utvecklas, eftersom näringstillgången är bättre.

Reservatet bildades för att bevara myrlandskapet med dess ytformer, flora och fauna samt att ge allmänheten möjligheter till studier av dessa naturförhållanden. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.