• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Grå kulle

Vägbeskrivning

Reservatet förvaltas av Västkuststiftelsen och utmärks av branta stränder med små tvärgående raviner. Grå kulle når en höjd av 200 meter över havet och genom sin svårtillgänglighet har delar av området undgått påverkan av modern skogsbruk.

Skogen i området består huvudsakligen av gammal barrskog med inslag av asp och björk i brantare partier och rasbranter. I sumpskogar och fuktstråk finns också inslag av klibbal och ask. Hällmarkstallskog dominerar uppe på höjderna och på de moränfattiga sluttningarna. I raviner och dalsänkor finns en mossrik barrblandskog eller blåbärsgranskog. Förekomsten av lågor och döda träd är betydande.

I reservatet finns även anordningar som information och parkering. Grå kulle utgör en viktig del av den rika och varierade naturen i Dalsland och är ett viktigt område för bevarande av biologisk mångfald.