• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Grovsjöbrännan

Vägbeskrivning

Grovsjöbrännan är ett naturreservat beläget i Åsele kommun i Västerbottens län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 28 december 2009. Naturreservatet sträcker sig över en yta av 155 hektar, varav 142 hektar utgörs av skog.

Området består av de högsta delarna av Grovsjöbrännan och de västligaste delarna av berget Ormsjökullen. Här finns främst sluttningar åt öster och en långsträckt bergbrant som sträcker sig längst österut mot reservatsgränsen, söder om toppen. I sydöst finns flera mindre myrområden.

Grovsjöbrännan är ett viktigt naturområde med en varierad växt- och djurliv. Här finns bland annat tallskog, björkskog och granbestånd. Fågelarter som tjäder och orre trivs i området, liksom rovdjur som lodjur och björn.

Naturreservatet har en viktig roll i att bevara den biologiska mångfalden i regionen och är en populär destination för naturintresserade besökare. Genom att skydda Grovsjöbrännan som naturreservat säkerställs att området bevaras för framtida generationer att uppleva och njuta av.