• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gunniltorp

Vägbeskrivning

Gunniltorp är ett naturreservat beläget på Plantabergets östsluttning i Tidaholms kommun i Västra Götalands Län. Reservatet skapades den 18 juli 2005 och har en landyta på 38 hektar, varav 34 hektar utgörs av skog. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Naturreservatet består av en omväxlande lövskogs- och betesmarksmiljö med lång kontinuitet. En liten bäck rinner genom den låglänta delen av reservatet och omges delvis av alsumpskog. Ovanför sluttningen finns en betesmark med björkar.

Lövbrantskogen i reservatet är rik på block, gamla grova träd och död ved vilket skapar goda livsbetingelser för växter och djur. Detta innebär också att reservatet har en stor artrikedom med många insekter, marksvampar, kärlväxter och andra arter knutna till lövskog och öppna eller halvöppna betesmarker.

Reservatets branta, blockrika del är relativt svårtillgänglig medan den nedre, flackare delen är mer attraktiv för promenader. De betade hagmarkerna ovanför branten är också utmärkta för en promenad. I reservatet finns även en parkering och information för besökare.