• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Håbolsängs lövskog

Vägbeskrivning

Tidigare var området ett småskaligt odlingslandskap, men efter att hävden upphört har det utvecklats till en vacker och strövvänlig lövskog. Asp och björk dominerar på de igenväxta odlingsmarkerna, men det finns också rönn och sälg samt några ädellövträd.

Naturreservatet har bildats för att utveckla de lövrika miljöerna som utgör viktiga livsmiljöer för bland annat vitryggig hackspett. Även florans rikedom är slående, särskilt under våren då blåsippor pryder marken. Längs bäcken som genomkorsar området kan man hitta strutbräken, rankstarr och knagglestarr.

Under våren är också fågelkören mäktig i Håbolsängs lövskog. Svarthätta och grönsångare är vanliga solister, medan nötkråka och gröngöling spelar ackompanjemang på avstånd.

För att höja naturvärdet i området genomförs åtgärder för att skapa död ved och hålla borta granen. Besökare kan dra nytta av informationstavlor och parkeringar som finns tillgängliga på platsen.

Även om lövskogarna i dag är relativt unga, kommer de att utveckla högre naturvärden efter hand. Håbolsängs lövskog är en plats som är väl värd ett besök för alla naturälskare.

Information
Parkering