• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Halmdal

Vägbeskrivning

Halmdal är ett naturreservat som ligger i kommunen Heby i Uppsala län. Reservatet har en storlek på 159 hektar, varav 138 hektar är landyta och 20 hektar är vatten. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län och skapades den 23 december 2016.

Halmdal består av två delområden med höga naturvärden och en mångfald av växt- och djurarter. Sumpskogar med gamla träd och rik tillgång på död ved är en stark naturskogsprägel i området. En mosse med solbelysta tallar reser sig i den fuktiga skogen. Källsprång med hastigt framvällande vatten finns på flera platser i reservatet. Delar av sjöarna Fännsjön och Toften ingår också i reservatet.

Halmdal skyddas på grund av den värdefulla skogen. Här trivs både vanliga skogsarter och mer sällsynta, specialiserade arter som inte klarar sig i modernt brukad skog. Här kan du hitta arter som hållav och blackticka. Reservatet har också ett rikt fågelliv. Insektslarver och andra småkryp trivs i de murkna träden, både i de stående och de som ligger på marken, vilket i sin tur lockar till sig hackspettar.

Förutom informationsskyltar saknar reservatet anordningar för besökare. Halmdal är en mosaik av sumpskogar och friska barrskogar som breder ut sig mellan sjöarna Fännsjön-Toften och Ingsjön.

Information