• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Holkaberg och Narbäck

Vägbeskrivning

De brantaste delarna i reservatet har aldrig varit påverkade av mänsklig aktivitet, men för det mesta ligger reservatet på gammal kulturmark. Tidigare bredde ett öppet odlingslandskap med trädklädda ängar ut sig längs de branta sluttningarna längs den gamla landsvägen. Idag växer betade ädellövskogar på dessa marker.

Områdets nordvästra del består av naturskogsartad blandskog och enstaka örter som blåsippa, lungört och trolldruva går att hitta här. I branterna ner mot Vättern växer en betydligt artrikare flora med en del ganska ovanliga arter som bergbräsma, stenfrö, lunddraba, grusbräcka och färgmåra.

I ädellövskogen växer en rik flora, inte minst under våren, då bland annat ramslök, tandrot och vippärt blommar. Här finns också en exklusiv moss- och lavflora med många sällsynta arter. Området har även varit känt under lång tid för sin rika landsnäckäcksfauna, vilken gynnas av de kalkrika jordarna.

I naturreservatet finns också ett antal olika minnen från forntiden. Vägen mellan gårdarna utgör resterna efter den gamla landsvägen mellan Östergötland och Småland. I området finns också många andra fornlämningar, exempelvis husgrunder och fossila åkrar.

För besökare finns flera anordningar i naturreservatet, såsom utsiktspunkter, informationstavlor och en parkering. Holkaberg och Narbäck är ett fantastiskt naturreservat som bjuder på unika naturupplevelser och minnen från forntiden.