• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hulta hagar

Vägbeskrivning

I Karlsborgs kommun i Västra Götalands län ligger naturreservatet Hulta hagar, som förvaltas av Länsstyrelsen i samma län. Naturreservatet skapades den 14 oktober 2009 och är 26 hektar stort. Området består av en vacker hagmark med betande djur och grova lövträd som är viktiga för många insekter och lavar. Det finns även imponerande hassellundar i hagen.

Väster om hagen finns en hög lövskog med karaktär av naturskog, där grova aspar och ädellövträd som ek, ask och lind står. En del av träden är över 200 år gamla. Den rika floran i denna del av reservatet är av lundkaraktär med växter som ormbär och trolldruva.

Inom naturreservatet finns också anordningar för besökare såsom information, parkering och rastplats. Hulta hagar utgör en oas av hagmark och lövskog i ett barrskogsdominerat landskap och är en viktig plats för bevarande av den biologiska mångfalden i området.

Information
Parkering
Rastplats