• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ingelstorps mosse

Vägbeskrivning

Ingelstorps mosse är ett naturreservat som ligger i kommunen Ystad i Skåne län. Reservatet sträcker sig över en yta på 184 hektar, varav 183 hektar utgörs av landyta och 1 hektar av skog. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades den 30 november 2000.

Reservatet består av betade, flacka ängsmarker som är belägna i en bygd där nästan all mark är uppodlad. Genom områdets centrala delar går ett fuktigare stråk med flera småvatten och småkärr, samt ett större kärrområde. Under vinterhalvåret är även de omgivande låglänta ängsmarkerna delvis vattendränkta.

I Ingelstorps mosse finns en anordning för information om området. Här kan besökare lära sig mer om naturen och dess betydelse för området och dess omgivningar. Naturvårdsområdet är en viktig del av den biologiska mångfalden i området och bidrar till att bevara en unik naturmiljö för framtida generationer.