• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Järnesberget

Vägbeskrivning

I Västerbottens Län, i kommunen Åsele, ligger naturreservatet Järnesberget. Det är ett relativt nytt naturreservat, skapat den 27 mars 2020, och förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Reservatet har en storlek på 185 hektar och består helt av landyta, varav 153 hektar utgörs av skog.

Järnesberget är ett viktigt naturområde med höga naturvärden. Här finns exempelvis rödlistade arter av insekter och lavar. Området utgör även en viktig livsmiljö för flera olika fågelarter.

Inom reservatet finns flera olika naturtyper, bland annat gammal tallskog, sumpskog och myrmark. Här finns även små sjöar och våtmarker. Området är också en del av den så kallade "Grönkilaleden", en vandringsled som går genom flera naturreservat i Åsele kommun.

Besökare kan uppleva naturen genom att vandra på de markerade stigarna eller genom att fiska i någon av sjöarna. Camping och eldning är dock inte tillåtet inom reservatet.

Reservatet är viktigt för att bevara den biologiska mångfalden i området och för att säkerställa att framtida generationer också kan uppleva och njuta av naturen.