• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Järnskogsfjället

Vägbeskrivning

Järnskogsfjället är ett naturreservat som ligger i Värmlands län, i kommunerna Eda och Årjäng. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 20 maj 2010. Naturreservatet har en storlek på 251 hektar, varav 227 hektar är landyta och 23 hektar är vatten.

Reservatet ligger i ett dramatiskt kuperat landskapsavsnitt på 220-300 meter över havet. Det består av en höjdrygg i nord-sydlig riktning med kraftiga branter både åt öster och väster och inne i området, samt i sydost, västkanten av ytterligare ett höjdparti. Skogen utgör 209 hektar av reservatet och består av stora arealer brandpräglade hällmarker med undertryckt, senvuxen gran, branter rika på lövträd, främst asp, granskogar med ställvis stort inslag av grova lövträd, i bäckdråg långsträckta klibbalsumpskogar och flera sjöar, tjärnar och myrar.

Naturreservatet Järnskogsfjället har skapats för att bevara och återskapa den värdefulla livsmiljön lövrik barrnaturskog med död ved och gamla grovbarkiga löv- och barrträd. Syftet är även att bevara och gynna typiska växter och djur, däribland fågelarterna tretåig hackspett och tjäder, insekten större flatbagge och mossarterna grön sköldmossa och vedtrappmossa.

Naturreservatet har även två anordningar, information och parkering, för besökare. Stora mängder nederbörd och fuktig luft ger sprickdalarna en alldeles speciell karaktär och här förekommer vissa arter som annars bara finns i det norska fjordlandskapet. Största delen av det föreslagna reservatsområdets skogsbestånd har beståndsåldrar mellan 100 och 155 år. Järnskogsfjället är en plats som bjuder på en unik naturupplevelse och är väl värt ett besök.