• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Karsmossen

Vägbeskrivning

I Västra Götalands Län, mellan kommunerna Gullspång och Mariestad, finns naturreservatet Karsmossen. Reservatet är stort och täcker hela 716 hektar av landyta, vilket inkluderar 262 hektar skog. Karsmossen förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades som naturreservat den 29 mars 2010.

Karsmossen är huvudsakligen ett stort skogs- och myrområde, som består av mossar och kärr av varierande slag. I de västra delarna av reservatet finns en barrskog på nästan 200 hektar, som ligger i en mosaik av blöta sumpskogar. Den gamla barrskogen tillsammans med mossen skapar ett spännande vildmarksområde med rikt fågelliv. På myren i reservatet finns flera fastmarksholmar. Skogen i området är relativt opåverkad av sentida skogsbruk, eftersom den i princip endast plockhuggits. Många bestånd i skogen är över 170 år gamla och på flera av myrholmarna finns orörd skog med tallar som är över 200 år gamla. Död ved av både tall, gran och björk förekommer i form av lågor i olika nedbrytningsstadier.

Terrängen i skogen är delvis blockig och svagt kuperad. Området är relativt svårtillgängligt för människor, men det är ett paradis för många arter såsom hackspettar, tjäder, kattfotslav och ullticka. Karsmossen är ett naturreservat med en rik biologisk mångfald och en unik natur.