• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kattedals gammelskog

Vägbeskrivning

Kattedals gammelskog är ett naturreservat beläget i Valdemarsviks kommun i Östergötlands län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län, skapades den 15 november 2010 och har en storlek på 121 hektar. Av dessa utgör 88 hektar skog.

Naturreservatet är till största delen täckt av orörd skärgårdstallskog, men det finns också områden med gran och lövträd. Besökare kan vandra över bergknallar och hällmarker täckta av lavar och mossor. Här finns gott om gamla tallar med vridna knotiga grenar, men även biologiskt intressanta granmiljöer. Dessa miljöer hittar man främst i sänkor och vid blöta kärrkanter. I öster kan man se ut över omgivande kulturmarker i form av beten och strandängar.

Tall är den vanligaste trädslagen i reservatet medan lövträden framför allt består av ek, björk och asp. Skogen är cirka 150 år och har varit orörd i stort sett de senaste 50 åren. På marken breder blåbärsris och krusåtel ut sig, och man kan hitta orkidén knärot och grönpyrola.

Död ved är gott om i reservatet, stående och liggande i olika stadier av förmultning. Den döda veden är viktig som föda, växtplats eller skydd för många arter. Ovanliga insekter som bronshjon och åttafläckig praktbagge har hittats i reservatet.

Bland de sällsynta arterna i området finns sprickporing, en ticka som bryter ner både liggande och stående träd, och grenskäggslav som växer som långa skägg på gran och lövträd och kan bli upp till 50 cm lång. På fina mossar i den västra delen av naturreservatet växer tall och glasbjörk, skvattram och tuvull. Mossarna är viktiga miljöer för tjäder och andra fåglar. Många arter trivs och häckar i Kattedals gammelskog, bland annat flera arter hackspettar.

För besökare finns parkering och rastplats tillgängliga. En vandring i reservatet bjuder på en unik upplevelse av en orörd gammelskog med en rik biologisk mångfald.