• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kesebotten

Vägbeskrivning

Kesebotten är ett naturreservat beläget i Årjängs kommun i Värmlands län. Förvaltningen av reservatet ligger hos Länsstyrelsen i Värmland och det skapades den 4 februari 1999. Reservatets totala storlek är 197 hektar, varav 191 hektar landyta och 5 hektar vatten. Skogen i Kesebotten består till stor del av gammal barrskog, som är relativt opåverkad av modernt skogsbruk, men med tydliga spår av bränder. Dessa bränder har påverkat skogsmiljön och bidrar till att området hyser en rik flora och fauna med många hotade arter.

Reservatet har ett rikt inslag av grova lövträd och död ved, vilket gör att det är ett viktigt område för många arter som annars är hårt trängda i dagens skogslandskap. För att restaurera delar av området till en mer naturlig miljö, ska förrådet av död ved ökas, liksom andelen gamla och grova träd. En utveckling mot skiktade och olikåldriga bestånd med luckor i krontaket ska också gynnas.

Kesebotten är en del av EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000, och reservatet bildades för att bevara områdets naturskogskvaliteter och hotade arter. EU:s Life-Nature-fond har delfinansierat information och skydd av detta Natura 2000-område. Inom området finns även lämningar efter gamla sätrar, vilket ger en spännande historisk dimension till naturreservatet. Informationen som finns tillgänglig i reservatet hjälper besökare att upptäcka och lära sig om områdets artrikedom och historia.