• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kilafjället

Vägbeskrivning

Kilafjället är ett naturreservat på 158 hektar som ligger i Säffle kommun i Värmlands Län. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 22 mars 2011.

En karakteristisk miljö på Kilafjället är gammal gles hällmarkstallskog. Här finns knotiga gammaltallar som används som spettsmedjor av hackspettar. Tallarna på de varma torra hällmarkerna växer långsamt och kan bli mycket gamla. Skogen har brunnit upprepade gånger genom århundradena och antalet liggande döda tallar är därför inte så högt. De som finns är däremot mycket viktiga för det rika växt- och djurlivet.

En annan värdefull naturtyp i området är grovstammig granskog i några av de sprickdalar som splittrar upp berget. Miljön i sprickdalarna är mörk, kylig och fuktig och snön kan ligga kvar länge på våren. Granarna växer snabbt och blir höga och frodiga tack vare mycket vatten och näring. Men angrepp av vedsvampar försvagar veden och orsakar att träden bryts av lättare. Den här miljön innehåller många liggande granstammar som är viktiga för olika svampar, mossor och insekter. Arterna som finns här är anpassade till fuktiga och beskuggade miljöer och skulle inte klara den uttorkning som en avverkning skulle medföra.

I ett par av sprickdalarna på Kilafjället löper gamla vintervägar, där virke förr kördes ner från skogen med häst och släde. Som en påminnelse från den tiden står i en sprickdal några gamla grova ekar.

Kilafjället är en viktig plats för många arter och en viktig del av Värmlands natur. Genom att bevara området som naturreservat kan dess rika och unika natur fortsätta att utvecklas och bevaras för framtida generationer.