• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Krokbäcken

Vägbeskrivning

I Dalarnas län, strax väster om Horndal, ligger naturreservatet Krokbäcken. Reservatet skapades 2011 och förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Krokbäcken utgör en landyta på 74 hektar och består huvudsakligen av skog, där 72 hektar är täckta av skog.

Krokbäcken är ett område med höga naturvärden som främst finns kring bäcken. Här finns gamla träd, död ved och flera hotade och sällsynta arter. Bland annat kan man hitta den lilla orkidén knärot, med sina vita små blommor på ett ax. Döda träd ger liv åt skogen och tillsammans med den höga luftfuktigheten skapas en gynnsam miljö för många olika arter.

I den västra delen av Krokbäcken har bäcken skurit ur en ravin. Här växer mest gran, men det finns även gott om grova tallar och gamla björkar. Luftfuktigheten är hög och det finns många döda träd. Längre österut finns både ungskog och kalhyggen, men också ett litet bestånd gammal tallskog som höjer naturvärdet.

Krokbäcken är ett viktigt naturreservat och ska få utvecklas fritt. Det är en plats där döda träd ger liv åt skogen och där det finns många hotade och sällsynta arter. Reservatet utgör en unik miljö som är viktig att bevara för framtida generationer.