• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kvällåliden

Vägbeskrivning

Kvällåliden är ett naturreservat beläget i Åsele kommun i Västerbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 28 december 2009. Det omfattar en landyta på 60 hektar, där 58 hektar utgörs av skogar.

Skogarna i Kvällåliden utgörs till största delen av ur- och naturskogsartade gran- och barrblandskogar. Björk, asp och grov sälg förekommer även i vissa delar av skogarna. I norr och söder om bäcken som rinner genom reservatet dominerar gammal granskog på cirka 120 år. Skogen är delvis mycket tät och bitvis med betydande inslag av gamla tallöverståndare på 200–300 år, speciellt i de torrare områdena.

I den västra delen av reservatet, strax norr om bäcken, finns en urskogsartad värdekärna med gammal välskiktad granskog och mycket gamla tallar, varav flera är över 300 år. I den östra delen norr om bäcken förekommer allmänt med mycket gamla och grova sälgar klädda i lunglav. Hänglavar förekommer ymnigt i alla ur- och naturskogar i reservatet, och många garnlavsbålar är upp till en halv meter långa.

Kvällåliden är en svag västsluttning ner mot Kvällåns dalgång, vilket ger en vacker naturlandskap. Reservatet utgör en viktig plats för bevarande av biologisk mångfald och utgör ett utmärkt område för vandring och friluftsliv.