• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lilla Örtjärnskogen

Vägbeskrivning

Lilla Örtjärnskogen är ett naturreservat beläget i kommunen Säffle i Värmlands län. Det skapades den 9:e mars 2006 och förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län. Reservatet har en landyta på 30 hektar, varav 28 hektar utgörs av skog.

Syftet med reservatet är att bevara och främja den naturskogsartade gammal barrskogen som präglar området. Här finns främst gammal granskog med flera rikligt förekommande granlågor. På några ställen finns även små luckor med rötlågor. I den nordligaste delen av reservatet gränsar området till en stenig bäck, vilket ger en fuktig miljö rik på mossor.

I södra delen av Lilla Örtjärnskogen finns ett magrare och glesare tallbestånd med gamla tallar, några av vilka har välutvecklad pansarbark. Lövträd förekommer också i begränsad omfattning, främst björk men även enstaka asp och rönn.

Naturreservatet är en viktig plats för bevarande av den naturskogsartade barrskogen och dess biologiska mångfald. Genom att skydda området säkerställs att det kan fortsätta att vara en viktig livsmiljö för många djur- och växtarter.