• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lilla Stutvattnet

Vägbeskrivning

Lilla Stutvattnet är ett naturreservat beläget i Västerbottens län, Åsele kommun. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 10 mars 1997. Reservatet är 116 hektar stort, varav 98 hektar är landyta och 17 hektar är vatten. Skogen utgör 82 hektar av reservatet och det finns även en skogsväg som gör det lätt att ta sig dit.

Reservatet är rikt på lämningar efter människor från förr och det omgivande landskapet är mjukt kuperat med stora delar av hyggen och tallungskogar, samt blocksänkor och gles yngre tallskog på torv- och myrmark i norr. En del av tallöverståndarna i området har uppstått efter en brand som inträffade kring år 1693, där flera av dem bär spår av branden från 1831.

För att besökare ska kunna lära sig mer om reservatet finns det information på plats. Lilla Stutvattnet avsattes först som ett domänreservat 1959 på dåvarande AssiDomäns mark och ombildades sedan till naturreservat. Reservatet är ett viktigt område för naturvård och bevarande av biologisk mångfald.

Information