• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Listorp

Vägbeskrivning

Listorps naturreservat är ett vackert och värdefullt naturreservat beläget i kommunen Söderköping i Östergötlands Län. Reservatet är en storlek på 24 hektar och förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Naturreservatet skapades den 23:e januari 2009 och består av 23 hektar landyta, varav 16 hektar utgörs av skog.

Här finns en tjäderspelplats som varje vår blir arena för skogshönsens parningslek. Detta gör området till en viktig plats för gammelskogens karaktärsart, tjädern. Men det är inte bara tjädern som gör naturreservatet till en viktig plats. Områdets gamla tallar är även en hemvist för ovanliga skalbaggar.

Skogarna i Listorps naturreservat är präglade av tidigare bränder och tallen är det vanligaste trädslaget. Skogen är en mosaik av blöta myrmarker och tallrismossar och torra hällmarker. Hällarna är klädda med en fäll av lavar, framförallt gråvit och gulvit renlav med inslag av ruggar av islandslav.

Området innehåller barrträd av hög ålder, och även om stora delar är påverkade av tidigare plockhuggning och utdikningsförsök, finns det gamla träd även i dessa delar. Den äldsta och grövsta skogen finns norr om Femskälen, vid det fina gamla stenröset som markerar sammanstrålningen av fem grannfastigheter. Här finns tallar som är omkring 250 år gamla.

Naturreservatet har en rik insektsfauna med många spår av sällsynta arter. Ett exempel är skalbaggen reliktbock som behöver gammal tall och död tallved. Här finns även en rik flora av svampar och lavar som växer i och på träden. Några fina exempel är svampen laxticka och lavarna gammelgranslav och nästlav.

Listorps naturreservat är en viktig plats för djur och växter i vårt land. Det är en plats där gammelskogen finns bevarad och där vi kan se hur naturen såg ut förr i tiden. Reservatet är en plats där vi kan uppleva naturen på nära håll och där vi kan få en paus från vardagens stress och jäkt.