• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Loringaskogen

Vägbeskrivning

Loringaskogen är ett vackert naturreservat beläget i Skövde kommun i Västra Götalands län. Naturreservatet är förvaltat av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades den 4 juli 2014. Det sträcker sig över en yta på 23 hektar och består till största delen av skogsmark.

Naturreservatet är ett populärt utflyktsmål för de som vill uppleva ädellövrika skogar och betesmarker med många intressanta arter. Här finns det variations- och artrika marker med ädellövskogar, lövsumpskogar, rikkärr, fuktängar, käll- och bäckmiljöer. I marken finns en mängd arter knutna till kalk och källpåverkad mark.

Tyvärr har askarna i Loringaskogen drabbats av askskottsjuka och många träd är döda eller döende. Detta har dock gynnat en mängd svampar och insekter som frodas på den döda veden.

Bland de arter som kan observeras i området finns mindre hackspett, tvåblad (orkidé) och almdyna (svamp). Stora delar av naturreservatets östra kant var tidigare odlad mark, lövskog och löväng. De tidigare odlade områdena är idag ädellövskog, lövsumpskog, kärr, fuktäng samt frisk gräsmark. Spår av en mängd diken förekommer i de östra flacka delarna. Den före detta lövängen består av trädklädd eller öppen gräsmark, fuktäng och sumpskog.

Under sommarhalvåret betar nötkreatur i naturreservatet, vilket bidrar till att upprätthålla ett öppet landskap. Stängselgenomgångar finns för att underlätta för djuren att röra sig. Dock finns det inga vandringsleder i området och tillgängligheten är därför begränsad.

Loringaskogen är en unik plats där besökare kan uppleva en varierande och artrik natur, trots de utmaningar som askskottsjukan har medfört. Det är en plats väl värd att besöka för den som är intresserad av biologisk mångfald och vill uppleva en bit av Sveriges vackra natur.