• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Luberydsmossen

Vägbeskrivning

Luberydsmossen är ett naturreservat som ligger i Kronobergs län i kommunen Ljungby. Reservatet är 289 hektar stort och består av landyta, varav 182 hektar är skog. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades den 1 november 2007.

Reservatet är inte bara en symbol för sagobygden på grund av Ivars kyrka, som sägs ha blivit splittrad på grund av en synd, utan också ett skyddat område för värdefull skog och våtmarksväxter. Sumpskogarna är orörda och rika på äldre träd och död ved. Vitmossor, ljung, tranbär, myrlilja och vitag är vanliga växter i reservatet.

Många olika trädslag finns i reservatet, inklusive björk, ek, bok, asp och al. I ädellövskogen vid Hallarp finns gott om äldre träd, vilket ger liv till många sällsynta insekter och intressanta lav- och mossarter.

Besökare kan njuta av naturen och ta del av anordningar som information, parkering, rastplatser och en eldstad. Luberydsmossen är ett viktigt skyddat område för att bevara den biologiska mångfalden och naturens skönhet i Kronobergs län.