• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lurö skärgård

Vägbeskrivning

Reservatet är stort och täcker en yta av 15362 hektar. Av denna yta är 625 hektar landyta medan resten, 14736 hektar, består av vatten. Vegetationen på de större öarna domineras av hällmarkstallskog med inslag av mossrik tallskog och små dungar av lövskog. Grönstensstråken, basisk lättvittrad bergart, har påverkat växtligheten på ett tydligt sätt och på vissa ställen finns helt avvikande vegetation med en rad sällsynta växter.

Reservatet innehåller också ett antal anordningar som underlättar för besökare att ta sig runt i området. Dessa inkluderar dass, information, eldstad och rastplats.

Lurö skärgård är en del av EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. Syftet med reservatet är att bevara skärgårdsmiljöer för natur- och kulturhistoriska ändamål samtidigt som man främjar allmänhetens naturkännedom och friluftsliv. Reservatet är ett av Sveriges mest magnifika sötvattenarkipelager och består av hundratals öar av olika storlek och karaktär som bildar en sammanhållen övärld i Vänerns stora bassänger, Värmlandssjön och Dalbosjön.

Reservatets yttre delar i väster och söder domineras av nästan helt kala skär medan många öar i reservatets centrala del bär spår av den tidigare markanvändningen som företrädesvis varit fårbete. Dessa öar är idag till stora delar bevuxna med ljunghed som ofta är i ett igenväxningsstadium då en och asp tränger in.

Lurö skärgård är en fantastisk plats för besökare att uppleva naturen och dess mångfald av öar, vatten, växter och djur. Besökare kan också lära sig mer om områdets rika kulturhistoria och dess betydelse för Värmland och Sverige som helhet.