• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Myrbråten

Vägbeskrivning

Myrbråten är ett naturreservat beläget i Värmlands Län i kommunen Årjäng. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 15 juli 2013. Reservatet sträcker sig över en yta på 6 hektar, vilket helt består av skogsmark.

Den typiska skogen i Myrbråten är en blandskog med både lövträd och barrträd. De vanligaste trädslagen är asp och björk, men det finns också granar. Skogen har lämnats i stort sett orörd under en längre tid och har därför en hög biologisk mångfald. Det finns också en stor andel död ved i området, vilket är till nytta för många arter.

Historiskt sett var större delen av området öppen mark som var odlad eller betad. Under mellankrigstiden övergavs marken och började spontant att växa igen till en skog. På lång sikt kommer granarna som växer upp att göra lövskogen tätare och mörkare.

I naturreservatet finns det också en anordning för information. Naturreservatet bildades för att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Det är viktigt att området får fortsätta att utvecklas till en naturskog med en hög andel död ved för att bevara den biologiska mångfalden. Skogen i Myrbråten har en hög och jämn luftfuktighet, vilket skapar en gynnsam miljö för många arter att leva i.

Information