• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nästången

Vägbeskrivning

Naturreservatet Nästången ligger i Ydre kommun i Östergötlands län. Det är ett område på 58 hektar som förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län och skapades den 6:e januari 2010. Nästången är ett naturreservat med en landyta på 56 hektar och en vattenyta på 1 hektar. Här finns 53 hektar gammal barrskog och ovanligt mycket asp.

Reservatet har flera anordningar som besökare kan använda, bland annat informationstavlor, parkering och en eldstad. I södra delen av området finns odlingsrösen och gamla åkertegar, vilket är spår av äldre tiders odlingsarbete. Under hasselbuskar och träd växer bland annat linnea, knärot, blåsippa och vätteros.

Öster om vägen i norra delen av området löper en förkastning, vilket är en sprickzon i berggrunden. Här är landskapet kuperat och brant med stora stenblock, vilket kan göra det svårt att ta sig fram utan att snubbla över stenar och döda träd på marken.

Alla döda och förmultnade träd bidrar till en rik biologisk mångfald med gott om mossor och svampar. Här går det att hitta flera sällsynta arter, exempelvis grön sköldmossa, kandelabersvamp och vedticka. I reservatet finns också många lavar som växer främst på gamla ädellövträd och asp, bland annat rosa skärelav, lunglav och aspgelélav.

Fåglar som stjärtmes, grönsångare, järpe, gröngöling och mindre hackspett trivs i Nästångens naturreservat. Här finns också mycket vatten, vilket gör att flera olika fiskarter och amfibier trivs här.

Nästångens naturreservat är ett vackert och spännande område att besöka för den som är intresserad av natur och biologisk mångfald.

Information
Parkering
Eldstad