• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lina fjällurskog

Vägbeskrivning

Lina fjällurskog är ett naturreservat som ligger i Gällivare kommun i Norrbottens Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 19 maj 2000. Med en storlek på 97994 hektar, bestående av 92975 hektar landyta, 5018 hektar vatten och 12345 hektar skog, är Lina fjällurskog ett omfattande område med en mängd olika ekosystem.

Fjällurskogen har en mosaikartad struktur med varierande landskap, inklusive barrskogar, stora myrområden, sjöar, vattendrag och fjällbjörksklädda lågfjäll. Detta område ligger längs fjällkedjans gräns mot skogslandet och är en länk i den kedja av skyddade områden längs fjällranden. Västra delen av området ligger ovanför gränsen för obrutet fjällområde och i stort sett hela området ligger ovanför 1969 års skogsodlingsgräns.

Lina fjällurskog är hem för en mängd olika arter, inklusive kryptogamer som ostticka, rosenticka, lappticka och vedtrappmossa. Här finns också många rödlistade arter som behöver gammal skog med gamla träd, död ved eller brandfält och successionsstadier efter brand. Fågellivet i området är rikt med arter som fjällvråk, jorduggla, blå kärrhök, mindre hackspett, tallbit, salskrake, brushane, mosnäppa, stjärtand, nordsångare och sädgås. Utter finns också i området.

Lina fjällurskog är ett unikt område med opåverkade skogsekosystem längs fjällkedjans gräns mot skogslandet. Med sin mångfald av landskap och arter är det ett viktigt skyddat område för biologisk mångfald i Norrbottens län.