• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Pessinki fjällurskog

Vägbeskrivning

Pessinki fjällurskog är ett imponerande naturreservat beläget i Kiruna och Pajala kommuner i Norrbottens Län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och har en storlek på 97226 hektar. Av denna yta består 94958 hektar av land och 2268 hektar av vatten. Naturreservatet skapades den 19 maj 2000 och har sedan dess varit ett skyddat område för den unika nordiska naturen.

Reservatet domineras av vidsträckta barrurskogar och myrar som omges av björkklädda lågfjäll, som sträcker sig över 500 meter över havet. Genom Pessinki skär flera djupa klippraviner, som en gång utmejslades av istidens vattenmassor. Bland dessa raviner är Saatukkakursu kursudal den mest imponerande med frodig vegetation längs bäcken i ravinbottnen. Här finns nordliga rariteter som polargullpudran och Marjakursu i söder är en annan imponerande kursudal.

Hela området ligger på urberggrund, långt från den egentliga fjällkedjan i väster. På rik gabbro i nordöstra delen finns ett stort myrkomplex med den gula myrbräckan i massor vid kallkällorna. På lågfjällstopparna är det fjällhed. Skogarna präglas av att de ligger både östligt och nordligt. I norra delen av Pessinki breder fjällbjörken ut sig. I södra delen är det tall urskogar och i sydost mest gran.

Pessinki fjällurskog är hem för en mängd unika arter. Lavskrika, lappmes och tretåig hackspett kan vandraren möta liksom tjäder och hökuggla. I reservatet finns gott om våtmarker med rikt fågelliv. Smalnäbbad simsnäppa, dvärgbeckasin, myrsnäppa och blå kärrhök är några av de mer exklusiva myrfågelarterna. Här finns också viktiga häckområden för sädgås och sångsvan.

Björn och lo förekommer i reservatet och i bäckarna har uttern en fristad. Det är också renens land för flera skogssamebyar och fångstgropar, härdar och gamla kåtaplatser vittnar om att människan och renen levt länge tillsammans i markerna. Pessinki fjällurskog är ett viktigt skyddat område för den unika nordiska naturen och dess invånare.