• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Rautas fjällurskog

Vägbeskrivning

Rautas fjällurskog är ett naturreservat beläget i kommunen Kiruna i Norrbottens län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 19/05/2000. Med en storlek på 67678 hektar, består naturreservatet av 63970 hektar landyta, 3707 hektar vatten och 785 hektar skog.

Rautas fjällurskogsreservat är en del av en kedja av naturreservat längs fjällranden och landskapet är opåverkat av storskaliga mänskliga aktiviteter förutom E10 och Malmbanan. Hälften av områdets yta är bevuxen med fjällbjörkskog där många lågfjäll sticker upp. Det finns också vidsträckta myrmarker och urskogsartade barrskogar i öster.

Reservatet är rikt på sjöar och avvattnas genom Kalix älv, Rautasätno och Torne älv. Djupa kursudalar med frodig vegetation skär på flera håll genom landskapet. Dessa mejslades en gång ut av vattenmassor från den smältande inlandsisen.

Området öster om Bergfors är botaniskt intressant med förekomsten av det sällsynta gräset venhavre. Området väster om Nakerjaure är också mycket variationsrikt med ängsmarker och delvis betespräglade skogar.

Rautas är ett viktigt renbetesland för flera samebyar och reservatet har många anläggningar för dagens renskötsel. Det finns också gott om förhistoriska lämningar från samiskt liv i området.