• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nedre Prostgårdsälven

Vägbeskrivning

Nedre Prostgårdsälven är ett naturreservat beläget i Karlstads kommun i Värmlands län. Reservatet skapades den 1:a januari 2015 och sträcker sig över en yta av 4 hektar, bestående av både land och skog.

Området är en stor blandskog som omger en delsträcka av Prostgårdsälven. Vattendraget har delvis forsande vatten och delvis ett kraftigt meandrande lopp. Den norra halvan av älvsträckan inom reservatsområdet utgörs av strömmande/forsande vatten och stenig botten, som på sina ställen lämpar sig som lekområde för öring. I den södra halvan av området är vattendraget lugnflytande med botten av finare material.

Naturreservatet är av stor betydelse då det är klassat som nyckelbiotop och innehåller känsliga och sällsynta djur- och växtarter. Området utgörs av en flack, skogsbevuxen ravin kring älvens nedre del som till stora delar betas av nötkreatur.

Karlstads kommun är den som förvaltar Nedre Prostgårdsälven som ett kommunalt naturreservat. För mer information om reservatet kan man besöka Karlstad kommuns webbplats.