• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Norskog Skallberget

Vägbeskrivning

Norskog Skallberget är ett naturreservat beläget i Hagfors kommun, Värmlands Län. Reservatet skapades den 1 april 2010 och består av en landyta på 107 hektar, varav 87 hektar är skog. Länsstyrelsen i Värmlands län är ansvarig för förvaltningen av naturreservatet.

Syftet med Norskog Skallberget är att bevara den värdefulla livsmiljön naturlig, gammal artrik barrskog samt skydda hotade arter som är karaktäristiska för området. Reservatet är en del av Skallbergen, ett höghöjdsområde som omfattar flera toppar. Den högsta toppen inom Norskog Skallberget ligger 440 meter över havet och utgör östra delen av reservatet.

Skogen på höjderna är talldominerad och gles, med gamla, senväxta och knotiga träd. Graninslaget ökar nedåt branterna och även granarna är äldre och senvuxna. Lövträd i form av björk och enstaka asp och sälg finns spritt i området. Reservatet har en tydlig brandhistorik och det finns många träd med brandljud. En torraka visar spår av fem bränder. Död ved finns i hela området, men störst volymer finns i granrikare områden.

För att underlätta besök av reservatet finns det anordningar som information och parkering. Flera mindre myrpartier och surdråg finns också i området. Genom att bevara Norskog Skallberget kan man bevara den unika naturen för kommande generationer.