• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Öjersbyn

Vägbeskrivning

Öjersbyn är ett naturreservat beläget i Årjängs kommun i Värmlands län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmland och skapades den 10 mars 2017. Med en yta på 151 hektar består det av enbart landyta, varav 134 hektar utgörs av skog.

Inom reservatet finns en genuin känsla av avskildhet från bebyggelse och tätorter, då tystnaden är påtaglig. Stora delar av skogen växer på mjuka, rundade klippor och det finns även mindre våtmarker. Skogen är i stort sett gammal och spår av tidigare skogsbruk är få.

Höjdryggen väster om Öjersbyn är ett område med hög förekomst av både nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. Inom området finns många skogsbestånd med höga naturvärden, bland annat gammal granskog med varierande andel lövträd och gammal tallskog med inslag av lövträd. Det finns även gott om död ved och lövträd som bryter dominansen av gran och tall.

Inom reservatet har man noterat flera signalarter, vilka kan indikera höga naturvärden i området. Utöver dessa arter finns även några rödlistade arter som är skyddsvärda.

Syftet med att bilda reservatet var att bevara naturskog med riklig förekomst av död ved och gamla träd. Samtidigt ville man göra området tillgängligt för friluftslivet, vilket gör att det även finns möjligheter till vandring och andra aktiviteter i naturen.