• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Olsmossen

Vägbeskrivning

Olsmossen är ett naturreservat beläget i kommunen Säffle i Värmlands län. Det har en landyta på 200 hektar, varav 92 hektar består av skog. Reservatet gränsar till naturreservatet Brurmossen i Västra Götaland och förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län.

Naturreservatet skapades den 7 september 2009 för att bevara den värdefulla livsmiljön skogsmyrmosaik med dess arter samt strukturer såsom död ved, gamla senvuxna tallar, solbelysta luckor och fuktig markhydrologi.

I området finns gott om gamla, stora tallar och granar. På flera träd finns tallticka som växer på träd som är 150-200 år eller äldre. Vid provborrning åldersbestämdes en tall till 170 år och en gran till 145 år.

Reservatet ligger på en ganska flack höjdplatå på nivån 150-165 meter över havet och det går flacka hällmarksryggar genom myrområdet. På hällmarkerna växer tall, i de fuktiga svackorna nedanför ryggarna växer gran och på de våtare partierna finns antingen öppen myr, myr med senvuxna tallar eller sumpskog.

För besökare finns information och parkering tillgängligt i reservatet. Genom att skydda och vårda denna värdefulla livsmiljö kan besökare fortsätta att uppleva den unika naturen och dess arter för framtida generationer.

Information
Parkering